صدا کن

به رنج عادت نکن ای خستۀ تاریخ
تحمل سختی ات روزانه کودکی را می کُشد
و خونش را در جامی می ریزد
که حاکمان سر می کِشند و می خندند
تو نیامدی تا رنج بکشی در زندگی
درد و فغان و نومیدی سرنوشتت نیست...
از ناراحتی داد بزن! نگذار فکر کنند خوبی!

Amin Behdarvand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *